معرفی محصولات

BUTYLENE (بوتیلن ها)
بوتن که همچنین با نام بوتیلن نیز شناخته میشود، یک آلکن با فرمول شیمیایی است و یک گاز بیرنگ است که در مقادیر کم در نفت خام موجود است و به همین دلیل استخراج آن از نفت چندان C4H8 مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل این گاز از فرایند کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر هیدروکربنهای بلند زنجیره که هنگام تخلیص نفت باقی میمانند، بدست میآید. بوتن به عنوان مونومر در ســـاخت پلی بوتن کاربرد دارد اما این پلیمر از انواع دیگر که با زنجیرههای کوتاهتر جایگزین شـــده مانند پلی پروپیلن گرانتر اســـت. به همین پلیبوتن به عنوان کوپلیمر(مخلوط با دیگر پلیمرها) به کار می رود.
ALKYLATE (آلکیلات )
آلکیلیت مخلوطی از هیدروکربن ها با اکتان بالا،فشار بخار پائین و ایزوپارافین ها با شاخه های جانبی است.آلکیلیت به طریق دو فرآیند تولید می شود،آلیکیلاسیون(Alkylation) و دیمریزاسیون به همراه هیدروژناسیون.